Informació per membres de mesa

Informació general sobre les meses electorals

Les meses electorals formen part de l’Administració electoral, junt amb les juntes electorals.

A la Mesa electoral li correspon presidir l’acte de la votació, controlar el desenvolupament de la votació i realitzar el recompte i l’escrutini.

La Mesa electoral està integrada per un president o presidenta i dos vocals.

El nomenament dels integrants de la Mesa electoral és competència de cada Ajuntament, i es trien pel Ple Municipal mitjançant sorteig públic, utilitzant-hi qualsevol procediment aleatori o mecanisme a l’atzar. No hi ha objecció perquè el referit sorteig puga realitzar-se davant de la Junta de Govern Local, en el cas que el Ple de l’Ajuntament hi haja delegat aqueixa competència, sempre que es duga a terme en una sessió pública.

Aquest sorteig es realitza entre la totalitat de persones censades en la Secció que tinguen menys de 70 anys i sàpiguen llegir i escriure, si bé a partir dels seixanta-cinc anys d’edat es podrà manifestar la renúncia en el termini de set dies. Quedaran exclosos els qui aconsegueixen la majoria d’edat en el termini comprés entre la formació de les llistes d’electors i la votació.

El president o presidenta haurà de tindre el títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon grau o, subsidiàriament, el de Graduat Escolar o equivalent.

Es designaran dos suplents per cada membre de la Mesa electoral (dos per cada un dels vocals, i uns altres dos suplents per al president o presidenta de la Mesa).

Per a les eleccions del 20 de desembre els sortejos es realitzen entre els dies 21 a 25 de novembre.

Als designats pel Ple Municipal se’ls notifica la seua condició de membres de Mesa durant els tres dies següents al sorteig, és a dir, entre el 21 a 28 de novembre, encara que si es produeix més tard, el retard no serà causa invalidant de la designació.

Junt amb la notificació els serà proporcionat un Manual d’instruccions per als Membres de les Meses Electorals.

La designació com a membre de Mesa per a un procés electoral no suposa la continuïtat de la designació per al següent, encara que res no impedeix que, en virtut del sorteig, es puga ser designat membre de Mesa electoral en processos consecutius.