ELECCIONS CONVOCADES G 2015 L 2015 G 2011
Diputats a elegir 350 --- 350
Senadors a elegir 208 --- 208
Candidatures presentades al Congrés dels Diputats 625 --- 660
Candidatures presentades al Senat 673 --- 651
Candidatures proclamades al Congrés dels Diputats** 605 --- 593
Candidatures proclamades al Senat** 657 --- 597
Candidats titulars al Congrés dels Diputats (homes)** 2.263 --- 2.261
Candidates titulars al Congrés dels Diputats (dones)** 2.090 --- 2.098
Candidats suplents Congrés Diputats (homes)** 838 --- 797
Candidates suplents al Congrés Diputats (dones)** 800 --- 661
Candidats titulars al Senat (homes)** 875 --- 720
Candidates titulars al Senat (dones)** 668 --- 493
Candidats suplents al Senat (homes)** 1.541 --- 1.202
Candidats suplents al Senat (dones)** 1.536 --- 1.209
CENSOS ELECTORALS (FONT INE*)
Població de Dret 46.771.341 46.771.341 47.021.031
Cens d'Espanyols Residents a Espanya 34.635.680 34.634.572 34.296.458
Cens d'Espanyols residents en l'Estranger amb dret a vot 1.875.272 6.649 1.482.750
Cens de Residents Estrangers a Espanya --- 463.765 ---
Total cens* 36.510.952 35.104.986 35.779.208
ADMINISTRACIÓ ELECTORAL
1 - Juntes Electorals
Junta Electoral Central 1 1 1
Juntes Electorals Provincials 50 50 50
Juntes Electorals de Zona 303 303 303
2 - Circumscripcions, Col·legis, Seccions, Meses *
Circumscripcions Congrés 52 --- 52
Circumscripcions Senat 59 --- 59
Municipis 8.123 8.122 8.116
Locals electorals 22.951 23.322 23.082
Seccions Electorals 36.217 36.233 35.957
Taules Electorals 57.486 57.739 59.876
Membres de Meses (Titulars) 172.458 173.217 179.628
Membres de Meses (Suplents) 344.916 346.434 359.256
MITJANS MATERIALS
Urnes Aprox. 210.000 209.000 221.179
Cabines Aprox. 58.000 59.000 58.850
Total paperetes (Congrés + Senat) Aprox. 400.000.000 339.968.831
Sobres a confeccionar Administració de l'Estat 66.800.000 37.355.500 76.010.500
Manual d'Instruccions per a Membres de Mesa 870.700 907.346 912.860
* Les dades de Cens, Seccions, Locals i Taules electorals que s'oferixen corresponen a les dades de l'INE en cens de consulta. Per a més detalls sobre aquestes dades: http://www.ine.es/oficina_censo
** Los datos de candidaturas proclamadas al Congreso y al Senado y sus candidatos son los publicados en el BOE el 24 de noviembre de 2015