Informació general

La presentació de candidatures en les Eleccions Generals 2015

Quina és, en les eleccions generals, la Junta competent per a la presentació i proclamació de candidats?

La Junta Electoral competent per a totes les operacions en relació amb la presentació i proclamació de candidats en les Eleccions Generals és la Junta (article 169 Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General).

El secretari de la Junta Electoral atorgarà un número correlatiu per ordre de presentació a cada candidatura presentada i aquest ordre es guardarà en totes les publicacions (article 46.9 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General).

Qui pot presentar candidats o llistes de candidats en les Eleccions Generals?

Poden presentar candidats o llistes de candidats (article 44 i 169.3 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General):

  • Els partits i federacions inscrits en el Registre de Partits Polítics del Ministeri de l’Interior.

  • Les coalicions constituïdes que així ho hagen comunicat a la Junta Electoral corresponent, en els 10 dies següents a la convocatòria (del 28 d’octubre al 6 de novembre), fent constar la denominació de la coalició, les normes per les quals es regeix i les persones titulars dels seus òrgans de direcció o coordinació.

  • Les agrupacions d’electors. Aquestes hauran de reunir les firmes, almenys, de l’1% dels inscrits en el cens electoral de la circumscripció en què es presente.

Els partits, federacions o coalicions que no hagueren obtingut representació en cap de les Cambres en l’anterior convocatòria d’eleccions necessitaran la firma, almenys, del 0.1% dels electors inscrits en el cens electoral de la circumscripció per la qual pretenguen la seua elecció.

Cap elector no podrà prestar la seua firma a més d’una candidatura.

Qui poden ser candidats?

Són elegibles els espanyols majors d’edat que, posseint la qualitat d’elector, no es troben incursos en alguna de les causes previstes en els articles 6 i 154 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

Quin és el termini de presentació de candidatures?

El termini per a presentar candidatures és de l’11 al 16 de novembre. Les candidatures presentades es publiquen en el Butlletí Oficial de l’Estat el dia 18 de novembre i les candidatures proclamades el 24 de novembre (articles 45, 47, 169 a 171 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General)

Com es forma una coalició electoral?

Els partits i federacions que establisquen un pacte de coalició per a concórrer conjuntament a unes eleccions han de comunicar-ho a la Junta en els deu dies següents a la convocatòria (entre els dies 28 d’octubre i 6 de novembre).

En aquesta comunicació s’ha de fer constar la denominació de la coalició, les normes per les quals es regeix i les persones titulars dels seus òrgans de direcció i coordinació (article 44.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General).

Què és una agrupació d’electors?

Les agrupacions d’electors són formacions polítiques que es constitueixen amb l’aval d’un nombre variable de firmes d’electors i només i exclusivament per a poder presentar candidatura en un procés electoral concret i determinat.

No tenen, per tant, vocació de permanència o naturalesa d’associació i no necessiten inscriure’s en el Registre de Partits Polítics.

Cada agrupació d’electors és autònoma i independent de qualsevol altra. El seu àmbit espacial d’actuació és la circumscripció electoral -sense que càpiguen candidatures col·lectives, ni que comprenguen més d’una circumscripció, ni federacions o coalicions entre elles- i el seu àmbit temporal de validesa és el procés electoral concret per al qual es va constituir, sense que puga estendre’s més enllà d’aquell.

Per a presentar candidatures a les Eleccions Generals, les agrupacions d’electors necessiten, almenys, les firmes de l’1% dels inscrits en el cens electoral de la circumscripció en què es presente. Cap elector no podrà prestar la seua firma a més d’una candidatura. Article 169.3 Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General

Com es realitza la presentació de candidatures?

A la presentació de la candidatura (que es realitza en els formularis que poden descarregar-se d’aquesta web) ha d’acompanyar-se la documentació arreplegada en la Instrucció de la Junta Electoral central, de 15 de març de 1999.

Presentació de candidatures al Senat

Article 171 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General

1.- Les candidatures per al Senat són individuals a l’efecte de votació i escrutini encara que poden agrupar-se en llistes a l’efecte de presentació i campanya electoral.

2.-Cada candidatura a senador ha d’incloure dos candidats suplents fent constar l’ordre en què hagen d’assumir la suplència. Els noms dels candidats suplents figuraran en la publicació de les candidatures en el Butlletí Oficial de l’Estat i en tota la documentació electoral, però no s’inclouran en les paperetes electorals.