Informació eleccions locals parcials 2015

El pròxim dia 20 de desembre, coincidint amb la convocatòria d’Eleccions a Corts Generals 2015, se celebren també en alguns municipis i entitats menors Eleccions Locals Parcials.

Reial Decret de convocatòria

Aquestes eleccions se celebraran en aquells municipis i entitats menrs en què no s’han presentat candidatures en les eleccions locals del 24 de maig del 2015, convocades pel Reial Decret 233/2015, de 30 de març.

Ací podrà trobar la següent informació respecte a aquestes eleccions:

Calendari eleccions locals parcials 2015

Candidatures proclamades
Candidatures presentades
Impresos electrònics
  1. Impresos electrònics per als electors
  2. Impresos electrònics per a les formacions (castellà, català i eusquera)
Informació membres de mesa

Sobres i paperetes

Tinga en compte que, a fi de distingir entre els distints processos a celebrar, les paperetes i sobres de cada procés convocat tenen un color distint, així:

  • Eleccions al Congrés dels Diputats: blanc
  • Eleccions al Senat: sèpia
  • Eleccions municipals: violeta
  • Eleccions a entitats locals menors: verd.

Qui pot votar en cada procés?

En el quadre que adjuntem podrà veure clarament qui vota en cada procés:

PROCÉS ELECTORAL Ciutadans espanyols Espanyols residents en l’estranger Estrangers residents a Espanya(UE) Estrangers Conveni Reciprocitat
Eleccions a Corts Generals SI SI NO NO
Eleccions municipals SI NO SI SI
Eleccions entitats Menors SI NO SI SI

Com es realitza l’escrutini?

Acabada la votació, es dóna començament a l’escrutini, que es realitzarà seguint aquest ordre:

  • En primer lloc, s’escruten les paperetes corresponents al Congrés dels Diputats.
  • En segon lloc, les paperetes al Senat.
  • En tercer lloc, les paperetes a Eleccions municipals i,
  • En quart lloc, les paperetes a entitats locals menors.

Per a una informació més completa polse aquest enllaç

Addenda al MMM.

Llocs on se celebren aquestes eleccions