Com es vota

Vot de les persones que resideixen permanentment a l’estranger (CERA)

Els espanyols que residisquen permanentment en l’estranger i que estiguen inscrits en el Cens de Residents Absents en l’Estranger (CERA), podran votar en les eleccions a Corts Generals, per a la qual cosa hauran de sol·licitar-ho prèviament.

Sol·licitud

Per a formular la sol·licitud ha de fer el següent:

 • Emplenar l’imprès de sol·licitud que li remetrà l’Oficina del Cens Electoral, o que podrà obtindre del web del Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació o descarregar-lo ací No oblide firmar-lo.
 • Acompanyar l’imprès de sol·licitud d’un dels documents següents:
  • Fotocòpia del DNI.
  • Fotocòpia del Passaport expedit per les autoritats espanyoles.
  • Certificació de nacionalitat d’expedició gratuïta pel Consolat o Ambaixada en què estiga inscrit).
  • Certificació d’inscripció en el Registre de Matrícula Consular (d’expedició gratuïta pel Consolat o Ambaixada en què estiga inscrit).
 • Remetre-ho tot com més prompte millor, i en tot cas no més tard del dia 21 de novembre, a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral de la província en el cens de la qual estiga inscrit a Espanya. Pot consultar les direccions ací. L’enviament de la sol·licitud també podrà ser realitzat de forma telemàtica, accedint l’interessat al procediment “Sol·licitud de vot CERA” publicat en la seu electrònica de l’INE i acreditant la seua identitat per mitjà d’un certificat electrònic reconegut, associat al seu DNI. Els que no disposen de certificat electrònic, podran realitzar l’enviament de la sol·licitud per aquesta mateixa via, accedint al procediment amb la Clau de Tramitació Telemàtica (CTT) que figura preimpresa en la comunicació i adjuntant còpia d’un dels documents anteriorment mencionats, podent obtindre un justificant del registre electrònic de la presentació de la sol·licitud.

  Ordre Interior 358/2015, de 27 de febrer, per la qual es modifica l’annex 6 del RD 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE 54, de 4/3/2015).

  Resolució de 9 de març de 2015, de l’Oficina del Cens Electoral, per la qual s’estableix el procediment per a la sol·licitud de vot dels electors residents absents que viuen en l’estranger (BOE 63, del14/3/2015).

Documentació per a votar

Una vegada proclamades les candidatures, i finalitzat el termini de recursos, l’Oficina del Cens Electoral li enviarà la documentació per a votar.

Els enviaments hauran d’estar realitzats en tot cas abans del 8 de desembre, si bé a aquest termini haurà de sumar-se el temps que tarde d’arribar la documentació al domicili en l’estranger.

La documentació electoral que remet l’Oficina del Cens Electoral és la següent:

 • Un full informatiu.
 • Paperetes i sobres de votació.
 • Dos certificats d’inscripció en el cens electoral o cens de residents absents
 • Sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial.
 • Sobre dirigit al Consolat o Ambaixada.
 • Imprès per a la devolució de les despeses de l’enviament del vot per correu.

Com votar

L’elector haurà de seleccionar la seua opció de vot (o no inclourà cap papereta, si el que desitja és votar en blanc):

 • Per a l’elecció de diputats, introduirà la papereta corresponent a la candidatura triada dins del sobre de votació de color blanc.
 • Per a l’elecció de Senadors, marcarà el/els candidats de la seua elecció atenent a les instruccions que s’arrepleguen en la papereta. Després ficarà aquesta papereta en el sobre de votació de color sèpia.

A continuació, introduirà en el sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial el següent:

 • Sobres de votació amb les paperetes.
 • Un dels certificats d’inscripció en el cens.
 • Fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles, o certificació de nacionalitat o d’inscripció en el Registre de Matricula Consular expedides pel Consolat d’Espanya en el país de residència.

A partir d’ací, l’elector pot optar per fer el següent amb aquest sobre i el seu contingut:

 • Depositar-lo personalment en les urnes disposades per a això en la seua Ambaixada o Consolat. Ho podrà fer entre els dies 16 a 18 de desembre (ambdós inclosos). Haurà d’entregar el segon Certificat d’inscripció en el cens al funcionari consular.
 • Remetre’l per correu certificat. Podrà fer-ho fins al 15 de desembre. En aquest cas, haurà d’introduir en el sobre dirigit al Consolat o Ambaixada el següent:
  • Sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial amb el contingut ja indicat.
  • El segon Certificat d’inscripció en el cens.
  • Si així ho desitja, l’imprès emplenat per a la devolució de les despeses de l’enviament.

Serà indispensable per a la validesa d’aquests vots que conste clarament en el sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial d’una Oficina de Correus de l’Estat corresponent o, si és el cas, de l’Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica corresponent, que certifique de manera indubtable el compliment dels terminis previstos.

Finalitzat el termini per al depòsit del vot en urna, el funcionari consular expedirà una acta que haurà de remetre la Junta Electoral Central i que contindrà el nombre de certificacions d’inscripció en el cens rebudes, així com el nombre de sobres rebuts per correu fins a la finalització del depòsit del vot en urna i, si és el cas, les incidències que hagueren pogut produir-s’hi.

L’endemà, tots els vots (rebuts per correu o depositats en urna) hauran de ser remesos a l’Oficina que a aquests efectes es constituïsca en el Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació, que en procedirà a l’enviament urgent a les Juntes Electorals encarregades de l’escrutini.

Més informació en l’Ambaixada o Consolat i en www.exteriores.gob.es; i www.ine.es

Electors espanyols residents en l’estranger (CERA) que es troben temporalment a Espanya

Si algun elector del CERA es trobara temporalment a Espanya durant la convocatòria d’un procés electoral, podrà sol·licitar (igual que els residents en territori nacional) el vot per correu a partir de la data de la convocatòria i fins al dia 10 de desembre, sense que això supose la seua baixa en el CERA.

Per a això, haurà d’emplenar la sol·licitud disponible en qualsevol oficina del Servei de Correus, indicant expressament la seua inscripció en el cens d’espanyols residents en l’estranger, i dirigir-la a la corresponent Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral. L’elector haurà de firmar la sol·licitud i comprovar que l’empleat de correus hi posa la data i el segell corresponent.

Indicarà un domicili a Espanya on desitge rebre la documentació. Si ja s’haguera enviat la documentació al domicili d’inscripció per haver-ho sol·licitat des de l’estranger, se li enviarà un certificat d’inscripció amb la marca “DUPLICAT”.

Rebuda la documentació electoral en la direcció d’Espanya que haja assenyalat en la sol·licitud, l’elector enviarà el seu vot per correu certificat a la Junta Electoral Provincial corresponent, no més tard del 16 de desembre.

Aquests electors no podran votar personalment en la Mesa electoral.