Avís Legal

generales2015.interior.es és un domini en Internet de la titularitat del Ministeri de l’Interior.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest lloc web sense citar el seu origen o sol·licitar una autorització, excepte en les pàgines en les quals s’indica expressament una altra circumstància.

La informació continguda en aquesta web procedeix de fonts públiques. El Ministeri de l’Interior no es fa responsable dels danys i perjudicis que poguera ocasionar la utilització de les eines i informacions contingudes en la web en relació amb l’adopció de decisions sobre l’inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Aquestes decisions han de ser contrastades en els centres, organismes o dependències competents.

En qualsevol cas, la informació i continguts d’aquesta Web no podran ser al·legats en processos contradictoris amb l’Administració Pública, no assumint responsabilitat alguna per les discrepàncies que pogueren existir entre els documents impresos de l’Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

Els fitxers de dades sol·licitades en els serveis de bústies i subscripcions d’aquest web no contenen dades personals, ni l’usuari n’ha de proporcionar per utilitzar les funcionalitats i eines posades a disposició. El Ministeri de l’Interior no es responsabilitza de les contestacions que es realitzen a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en aquestes pàgines, excepte la del propi departament. La informació obtinguda a través de les bústies que contenen aquestes pàgines té caràcter merament informatiu, sense que en cap cas puga derivar-se d’ella cap efecte jurídic vinculant. (Reial decret 208/1996, art. 4 b . BOE núm. 55 de 4/3/1996)

Obligatorietat de les condicions generals

Les presents condicions generals, disponibles amb caràcter permanent baix “www.datos.gob.es/avisolegal”, vincularan a qualsevol agent reutilitzador pel mer fet de fer ús dels documents que hi estan sotmesos.

Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel·lectual

Les presents condicions generals permeten la reutilització dels documents que hi estan sotmesos per a finalitats comercials i no comercials. S’entén per reutilització l’ús de documents que es troben en poder dels òrgans de l’Administració General de l’Estat i els altres organismes i entitats del sector públic estatal esmentats en l’article 1.2 del Reial decret 1495/2011, de 24 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic estatal, per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constituïsca una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a manera il·lustrativa, activitats com la còpia, difusió, modificació, adaptació, extracció, reordenació i combinació de la informació.

El concepte de document és el que estableix l’apartat 2 de l’article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per la qual cosa comprèn tota informació qualsevol que siga el seu suport material o electrònic així com la seua forma d’expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, incloent, en conseqüència, també les dades en els seus nivells més desagregats o “en brut”.

Aquesta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, si escau, corresponents a aquests documents, autoritzant-se la realització d’activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, necessàries per a desenvolupar l’activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i sota qualsevol format, per a tothom i pel termini màxim permès per la Llei.

Condicions generals per a la reutilització

Són aplicable les següents condicions generals per a la reutilització dels documents que hi estan sotmesos:

  1. Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
  2. S’ha d’esmentar la font dels documents objecte de la reutilització. Aquesta citació podrà realitzar-se de la següent manera: “Origen de les dades: Ministeri de l’Interior.
  3. Ha d’esmentar-se la data de l’última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre que estiga inclosa en el document original.
  4. No es podrà indicar, insinuar o suggerir que el Ministeri de l’Interior, titular de la informació reutilitzada participa, patrocina o recolza la reutilització que es duga a terme amb la informació.
  5. Han de conservar-se, no alterar-se ni suprimir-se les metadades sobre la data d’actualització i les condicions de reutilització aplicables incloses, si escau, en el document posat a disposició per a la seua reutilització.

Exclusió de responsabilitat

La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització sota el seu propi compte i risc, els correspon en exclusiva a ells respondre davant de tercers per danys que pogueren derivar-se d’ella.

El Ministeri de l’Interior no serà responsable de l’ús que de la seua informació facen els agents reutilitzadors ni tampoc dels danys patits o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produïsquen o puguen produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de la informació reutilitzada.

El Ministeri de l’Interior no garanteix la continuïtat en la posada a disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumeix responsabilitats per qualsevol error o omissió contingut en ells.

Responsabilitat de l’agent reutilitzador

L’agent reutilitzador es troba sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, incloent el règim sancionador previst en l’article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.