Accessibilitat del Procés Electoral

Breu guia sobre accessibilitat: Eleccions a Corts Generals 2015.

0. Normativa aplicable.

I. Locals electorals i meses electorals accessibles.

Els locals electorals, i les meses electorals (proposats pels ajuntaments a les Delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral) hauran de ser accessibles i disposaran d’un espai, accessible i adequat, situat el més prop possible de la mesa electoral en què corresponga votar a l’elector. En aqueix lloc es donaran les condicions de privacitat necessàries perquè l’elector puga triar la seua opció de vot en secret.

Transport d’electors: En els processos electorals la gestió dels quals siga competència de l’Administració General de l’Estat, com és el cas de les Eleccions a Corts Generals, i es constate l’absència de transport públic accessible al local electoral, l’Administració General de l’Estat proporcionarà mitjans de transport gratuïts adequats per a les persones amb discapacitat motriu que en sol·liciten, sempre que existisquen disponibilitats pressupostàries. A aquests efectes, es pot contactar amb la Junta Electoral de Zona competent o, directament, amb la Delegació o Subdelegació del Govern corresponent.

II. Membres de les meses electorals.

Els membres de les meses electorals vetlaran per tal que els electors amb discapacitat puguen exercir el seu dret de vot amb la més autonomia possible adoptant per a això els ajustos raonables que resulten necessaris.

Serveis gratuïts per a membres de mesa electoral sords o amb discapacitat auditiva:

 1. Servei gratuït d’interpretació de llengua de signes per a persones sordes o amb discapacitat auditiva (usuàries de llengua de signes) que hagen sigut designats membres de Mesa electoral (tant titulars, com suplents).

  a) Les Administracions públiques proporcionaran a les persones sordes o amb discapacitat auditiva (usuàries de llengua de signes) que hagen sigut designades membres de mesa electoral, sense perjuí del dret de les persones esmentades a excusar l’acceptació del càrrec de membre d’una mesa electoral en els termes establits en l’article 27.3 de la LOREG, i sempre que aquestes ho sol·liciten dins del termini i la forma escaient: un servei gratuït d’intèrpret de llengua de signes, quan es tracte de persones sordes o amb discapacitat auditiva, usuàries de la llengua de signes espanyola o, si és el cas, de les llengües de signes pròpies de les comunitats autònomes, que hagen sigut designades membres de mesa electoral,

  b) Procediment:

  • Aquestes persones podran sol·licitar a la Junta Electoral de Zona, per escrit i en el termini de set dies fixat per l’article 27.3 de la LOREG, el servei gratuït d’intèrpret de llengua de signes.

  • La Junta Electoral de Zona informarà la corresponent Delegació / Subdelegació del Govern dels supòsits en què aquella haja resolt que s’ha de proporcionar el servei gratuït d’intèrpret de llengua de signes.

  La Subdelegació del Govern corresponent comunicarà aquests casos al Ministeri de l’Interior (perquè li correspon la coordinació de la gestió i desenvolupament dels processos electorals d’àmbit estatal, així com de les funcions que corresponen a les unitats dependents d’altres ministeris amb competències en matèria electoral) i, de manera simultània, es posarà en contacte amb el Telèfon CNSE 607992514 (horari d’atenció: de 08:00 a 20:00) especialment habilitat per la Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE), en col·laboració amb el Ministeri de l’Interior i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a l’efecte de seleccionar els intèrprets oficials de llengua de signes que prestaran l’esmentat servei durant la jornada electoral.

 2. Servei gratuït de bucle d’inducció magnètica en la Mesa electoral per a persones sordes o amb discapacitat auditiva (usuàries de pròtesis auditives) que hagen sigut designades membres titulars de Mesa electoral.

  Procediment:

  • Les persones esmentades podran sol·licitar a la Junta Electoral de Zona, per escrit i en el termini de set dies, el servei gratuït de bucle d’inducció magnètica.

  • La Junta Electoral de Zona informarà la corresponent Delegació / Subdelegació del Govern dels supòsits en què aquella haja resolt que s’ha de proporcionar l’esmentat servei gratuït.

  La Subdelegació del Govern corresponent comunicarà aquests casos al Ministeri de l’Interior, que durà a terme les gestions necessàries amb FIAPAS (Confederació Espanyola de Famílies de Persones Sordes).

III. Procediment de votació accessible: entrega en la mesa electoral de documentació complementària en braille per a electors cecs o amb discapacitat visual greu que ho hagen sol·licitat dins del termini i en la forma escaient (tel. gratuït ministeri de l’interior 900 150 000).

Si en una mesa electoral votara una persona cega que haguera comunicat al telèfon gratuït del Ministeri de l’Interior (900 150 000), d’acord amb la normativa en vigor, el seu desig d’utilitzar el vot accessible, en aquella mesa haurà d’haver-hi:

 1. Un llistat amb el DNI dels electors que hagen sol·licitat el vot accessible.
 2. El corresponent estoig/maletí de votació accessible per a les Eleccions a Corts Generals conté:

  • Una guia explicativa en braille.
  • Un sobre de votació normalitzat, no retolat en braille, per a les Eleccions al Senat.
  • Una plantilla encunyada dins de la qual està la papereta electoral estàndard per a les Eleccions al Senat.
  • Un llistat, en Braille, amb els noms dels candidats i candidates al Senat.
  • Un sobre gran amb una etiqueta en braille i tinta que diu “Eleccions al Congrés dels Diputats”. Aquest sobre gran conté:

   • un sobre xicotet (grandària quartilla) per cada candidatura que concórrega a les Eleccions al Congrés dels Diputats en la corresponent circumscripció electoral. Cada un d’aqueixos sobres xicotets té enganxada una etiqueta en què consta, en braille i tinta, el nom i les sigles de la candidatura la papereta electoral de les quals (estàndard, no en braille) està dins.
   • un sobre de votació normalitzat, no retolat en braille, per a les Eleccions al Congrés dels Diputats.

IV. Recomanacions generals: les persones amb discapacitat i la jornada electoral

1. Actue amb naturalitat i respecte.

Les persones amb discapacitat són persones autònomes i independents i com a tals han de ser tractades.

No ha de pressuposar-se que una persona, pel mer fet de tindre una discapacitat, necessita ajuda. Si l’entorn és accessible, les persones amb discapacitat se solen manejar sense dificultat.

Guie’s en tot cas pel sentit comú i pel principi d’igualtat i no discriminació.

2. Pregunte abans d’ajudar.

Pregunte si és necessària la seua ajuda només si l’elector o l’electora amb discapacitat pareixen necessitar-la. I si aqueixa persona l’accepta, abans d’actuar, pregunte-li de quina manera concreta pot vostè ajudar-la.

Dirigisca’s directament a la persona amb discapacitat, no al seu acompanyant (ex.: persona de la seua confiança, intèrpret de llengua de signes, etc.), si és el cas.

3. Utilitze el sentit comú.

Per exemple, partisca de la idea que una persona en cadira de rodes és una persona assenguda, i davant d’una persona asseguda allò més habitual és acatxar-se per a estar a la seua altura, o seure en una cadira enfront d’ella.

Si davant d’una incidència concreta plantejada per una persona amb discapacitat no sap com actuar, contacte amb el responsable de l’Administració del local electoral o amb la Junta Electoral de Zona.

Si es forma una cua a l’hora de votar, es recomana que els electors amb discapacitat tinguen preferència per a emetre el seu vot.

Els gossos-guia, i els gossos d’assistència per a persones amb discapacitat, seran sempre admesos, no podran ser separats de la persona que els necessita i no seran molestats, ni distrets.

4. Siga caut amb el contacte físic.

Algunes persones amb discapacitat depenen dels seus braços per a mantindre l’equilibri. Prendre-les del braç, fins i tot si la seua intenció és ajudar, podria fer-los perdre l’equilibri, o espantar-les, perquè no esperaven aqueix contacte.

Evite tocar les cadires de rodes o, si és el cas, el bastó: les persones amb discapacitat consideren que aquests elements són part del seu espai personal.

5. L’accés al local electoral i l’itinerari fins a la mesa electoral: acompanyament i informació.

A petició dels electors/ les electores amb discapacitat, només quan ho sol·liciten, en l’entrada al local electoral, el representant de l’Administració o els membres de les Forces i Cossos de Seguretat podran acompanyar-los en l’itinerari fins a la mesa electoral corresponent, sense espentar o tocar, si és el cas, la cadira de rodes, tret que la persona amb discapacitat ho sol·licite.

Si es tracta d’una persona amb discapacitat visual, se li pot oferir que se subjecte al nostre braç. En aquest cas, adaptarem el nostre pas al de la persona amb discapacitat visual i tenint en compte les característiques del mitjà pel qual ens desplacem, perquè camine còmodament.

Per a atendre les eventuals demandes d’informació, i orientació, plantejades per les persones amb discapacitat, tant sobre l’accés al local electoral com sobre el desplaçament per l’interior del local electoral per a arribar fins a la mesa electoral, han de tindre’s en compte les pautes especificades en el següent apartat.

6. Pautes per a facilitar la comunicació: comunique’s amb claredat.

En relació amb les persones sordes, o amb discapacitat auditiva, és recomanable: parlar de front, no moure el cap; evitar parlar-los quan estiguem d’esquena, acatxats o escrivint, no cridar, vocalitzar de forma normal, és a dir, parlar-los amb el ritme normal de qualsevol conversació sense tindre objectes en la boca, ni obstaculitzant la visió clara del rostre i, si és necessari, pot ajudar-se de l’escriptura, de gestos naturals o cridar l’atenció amb un lleuger contacte en el braç; el lloc ha de disposar de bona il·luminació i la persona sorda o amb discapacitat auditiva no haurà d’estar d’enfront del sol, el contrallum dificulta la visibilitat del rostre.

No es comunique amb paraules soltes, perquè poden induir a error. Les persones sordes necessiten el contingut íntegre d’una frase per a entendre el context.

Quan la interacció siga amb una persona amb discapacitat visual, evite l’ús d’indicacions genèriques com “ací”, “allí”, “açò”… En aquests casos, és preferible emprar expressions més orientatives, com: “a la seua esquerra”, “darrere de vostè”. En el cas que es desitge donar informació sobre un objecte, es pot conduir, previ avís, la mà de la persona amb discapacitat visual cap a l’objecte sobre el qual li està donant informació, i indicar-li de què es tracta.

Si estem parlant amb una persona amb discapacitat visual, l’avisarem si ens absentem ja que, en cas contrari, pot seguir dirigint-se a nosaltres pensant que encara romanem al seu costat. De la mateixa manera, si tornem, és convenient indicar-li-ho.

Verifique que la persona amb discapacitat ha comprés el que tracta de comunicar-li.

7. Persones amb discapacitat que són membres de mesa electoral.

om s’ha assenyalat anteriorment, és possible que una persona sorda o amb discapacitat auditiva (usuària de llengua de signes) haja sigut designada membre de mesa electoral. Per a això, pot comptar amb un servei gratuït d’intèrpret de llengua de signes, amb la sol·licitud prèvia a la Junta Electoral competent, seguint el procediment descrit en l’apartat II d’aquesta guia.

Igualment, en el cas que una persona sorda o amb discapacitat auditiva es comunique per llengua oral, es tindran en compte les pautes de comunicació assenyalades en l’apartat 6. És possible que un membre de mesa electoral utilitze un mitjà de suport a la comunicació oral: el bucle d’inducció magnètica és un “producte de suport”, un dispositiu de la grandària d’un foli que només necessita connectar-se a la xarxa elèctrica.

Més informació: infoelectoral@interior.es