INFORMACIÓN ELECCIÓNS LOCAIS PARCIAIS 2015

O próximo ía 20 de decembro, coincidindo coa convocatoria de Eleccións a Cortes Xerais 2015, celébranse tamén nalgúns municipios e entidades menores Eleccións Locais Parciais.

Real Decreto de convocatoria

Estas eleccións celebraranse nqueles municipios e entidades menores nos que non se teñan presentado candidaturas nas eleccións locais do 24 de maio de 2015, convocadas polo Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo.

Aquí poderá atopar a seguinte información referente a estas eleccións:

Calendario eleccións Locais Parciais 2015

Candidaturas proclamadas
Candidaturas presentadas
Impresos electrónicos
 1. Impresos electrónicos para os electores
 2. Impresos electrónicos para as formacións (castelán, catalán e éuscaro)
  • Comunicación da constitución da coalición electoral (C.1).
  • Presentación de candidaturas (C.2).
  • Follas de sinaturas (C.3).
  • Comeamento de interventor/a (N.3) (Este impreso é común para todos os procesos convocados).
  • Nomeamento de apoderado/a (N.4) (Este impreso é común para todos os procesos convocados).
Información membros de mesa

Sobres e papeletas

Teña en conta que, co fin de distinguir entre os distintos procesos a celebrar, as papeletas e sobres de cada proceso convocado teñen unha cor distinta, así:

 • Eleccións al Congreso dos Deputados: branca
 • Eleccións ao Senado: sepia
 • Eleccións municipais: violeta
 • Eleccións a entidades locais menores: verde

Quen pode votar en cada proceso?

No cadro que lle achegamos poderá ver claramente quen vota en cada proceso:

PROCESO ELECTORAL Cidadáns españois Españois residentes no estranxeiro Estranxeiros residentes en España(UE) Estranxeiros Convenio Reciprocidade
Eleccións a Cortes Xerais SI SI NON NON
Eleccións Municipais SI NON SI SI
Eleccións Entidades Menores SI NON SI SI

Como se realiza o escrutinio?

Rematada a votación, dáse comezo ao escrutinio, que se realizará seguindo esta orde:

 • En primeiro lugar, escrútanse as papeletas correspondentes ao Congreso dos Deputados.
 • En segundo lugar, as papeletas ao Senado.
 • En terceiro lugar, as papeletas a Eleccións Municipais e,
 • En cuarto lugar, as papeletas a Entidades Locais Menores.

Para unha información máis completa calque este enlace

Apéndice ao MMM

Lugares onde se celebran estas eleccións