Aviso Legal

generales2015.interior.es é un dominio na Internet da titularidade do Ministerio do Interior.

Prohíbese a reprodución total ou parcial dos contidos desta Web, citar a súa orixe ou solicitar autorización, agás nas páxinas nas que se indica expresamente outra circunstancia.

A información contida nesta Web procede de fontes públicas. O Ministerio do Interior non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidera ocasionar a utilización das ferramentas e informacións contidas na web en relación coa adopción de decisións sobre o inicio, desenvolvemento ou resultado de procedementos administrativos. Tales decisións deben ser contrastadas nos centros, organismos ou dependencias competentes.

En calquera caso, a información e contidos desta Web non poderán ser alegados en procesos contraditorios coa Administración Pública, non asumindo responsabilidade ningunha polas discrepancias que puidesen existir entre os documentos impresos da Administración competente e a publicación electrónica nestas páxinas.

Os ficheiros de datos solicitados nos servizos de caixas de correo e subscricións desta Web non contén datos persoais, nin o usuario debe proporcionalos para utilizar as funcionalidades e ferramentas postas a disposición. O Ministerio do Interior non se responsabiliza das contestacións que se realicen a través dos distintos enderezos de correo electrónico que aparecen nestas páxinas, agás a do propio departamento. A información obtida a través das caixas de correo contidas nestas páxinas ten carácter simplemente informativo, sen que en ningún caso poida derivarse dela efecto xurídico vinculante algún (Real Decreto 208/1996, art. 4 b . BOE n. 55 de 4/3/1996)

Obrigatoriedade das condicións xerais

As presentes condicións xerais, dispoñibles con carácter permanente baixo “www.datos.gob.es/avisolegal”, vincularán a calquera axente reutilizador polo mero feito de facer uso dos documentos sometidos a elas.

Autorización de reutilización e cesión non exclusiva de dereitos de propiedade intelectual

As presentes condicións xerais permiten a reutilización dos documentos sometidos a elas para fins comerciais e non comerciais. Enténdese por reutilización o uso de documentos que obran en poder dos órganos da Administración Xeral do Estado e os demais organismos e entidades do sector público estatal referidos no artigo 1.2 do Real Decreto 1495/2011, de 24 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público estatal, por persoas físicas ou xurídicas, con fins comerciais ou non comerciais, sempre que dito uso non artelle unha actividade administrativa pública. A reutilización autorizada inclúe, a modo ilustrativo, actividades como a copia, difusión, modificación, adaptación, extracción, reordenación e combinación da información.

O concepto de documento é o establecido no apartado 2 do artigo 3 da Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, polo que comprende toda información calquera que sexa o seu soporte material ou electrónico así como a súa forma de expresión gráfica, sonora ou en imaxe utilizada, incluíndo, en consecuencia, tamén os datos nos seus niveis máis desagregados ou “en bruto”.

Esta autorización leva, así mesmo, a cesión gratuíta e non exclusiva dos dereitos de propiedade intelectual, no seu caso, correspondentes a tales documentos, autorizándose a realización de actividades de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación, necesarias para desenvolver a actividade de reutilización autorizada, en calquera modalidade e baixo calquera formato, para todo o mundo e polo prazo máximo permitido pola Lei.

Condicións xerais para a reutilización

Son de aplicación as seguintes condicións xerais para a reutilización dos documentos sometidos a elas:

  1. Está prohibido desnaturalizar o sentido da información.
  2. Debe citarse a fonte dos documentos obxecto da reutilización. Esta cita poderá realizarse da seguinte maneira: “Orixe dos datos: Ministerio do Interior.
  3. Debe mencionarse a data da última actualización dos documentos obxecto da reutilización, sempre cando estivera incluída no documento orixinal.
  4. Non se poderá indicar, insinuar ou suxerir que o Ministerio do Interior, titular da información reutilizada participa, patrocina ou apoia a reutilización que se leve a cabo con ela.
  5. Deben conservarse, non alterarse ni suprimirse os metadatos sobre a data de actualización e as condicións de reutilización aplicables incluídos, no seu caso, no documento posto a disposición para a súa reutilización.

Exclusión de responsabilidade

A utilización dos conxuntos de datos se realizará por parte dos usuarios ou axentes da reutilización baixo a súa propia conta e risco, correspondéndolles en exclusiva a eles responder fronte a terceiros por danos que puideran derivarse dela.

O Ministerio do Interior non será responsable do uso que da súa información fagan os axentes reutilizadores nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa o indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da información reutilizada.

O Ministerio do Interior non garante a continuidade na posta a disposición dos documentos reutilizables, nin en contido nin en forma, nin asume responsabilidades por calquera erro ou omisión contido neles.

Responsabilidade do axente reutilizador

O axente reutilizador atópase sometido á normativa aplicable en materia de reutilización da información do sector público, incluíndo o réxime sancionador previsto no artigo 11 da Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público.