Informació per membres de mesa

Informació general sobre les meses electorals

Les meses electorals formen part de l’Administració electoral, juntament amb les juntes electorals.

A la mesa electoral, li correspon presidir l’acte de la votació, controlar el desenvolupament de la votació i fer-ne el recompte i l’escrutini.

La mesa electoral està integrada per un president o una presidenta i dos vocals.

El nomenament dels integrants de la mesa electoral és competència de cada ajuntament, i els elegeix el ple municipal mitjançant sorteig públic emprant qualsevol procediment aleatori o mecanisme a l’atzar. No hi ha objecció perquè el sorteig es pugui fer davant la junta de govern local, en cas que el ple de l’ajuntament li hagi delegat aquesta competència, sempre que es dugui a terme en una sessió pública.

Aquest sorteig es duu a terme entre la totalitat de persones censades en la secció que tinguin menys de 70 anys i sàpiguen llegir i escriure; tanmateix, a partir dels seixanta-cinc anys d’edat es pot manifestar la renúncia en el termini de set dies. En queden exclosos els qui arribin a la majoria d’edat en el termini comprès entre la formació de les llistes d’electors i la votació.

El president o la presidenta han de tenir el títol de batxiller o el de formació professional de segon grau o, subsidiàriament, el de graduat escolar o equivalent.

Es designen dos suplents per cada membre de la mesa electoral (dos per cadascun dels vocals, i dos suplents més per al president o presidenta de la mesa).

Per a les eleccions del 20 de desembre els sorteigs es fan entre els dies 21 a 25 de novembre.

Es notifica als designats pel ple municipal la seva condició de membres de mesa durant els tres dies següents al sorteig, és a dir entre el 21 a 28 de novembre, encara que si es produeix més tard, el retard no serà causa invalidant de la designació.

Juntament amb la notificació els proporcionen un Manual d’instruccions per als membres de les meses electorals.

La designació com a membre de mesa per a un procés electoral no comporta la continuïtat de la designació per al següent, encara que res impedeix que, en virtut del sorteig, es pugui ser designat membre de mesa electoral en processos consecutius.