Informació general

La presentació de candidatures en les Eleccions Generals 2015

En les eleccions generals, quina és la junta competent per a la presentació i proclamació de candidats?

La junta electoral competent per a totes les operacions amb relació a la presentació i proclamació de candidats en les eleccions generals és la Junta Electoral Provincial (article 169 Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general).

El secretari de la junta electoral atorga un número correlatiu per ordre de presentació a cada candidatura presentada i aquest ordre se segueix en totes les publicacions (article 46.9 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general).

Qui pot presentar candidats o llistes de candidats en les eleccions generals?

Poden presentar candidats o llistes de candidats (article 44 i 169.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general):

  • Els partits i les federacions inscrits en el Registre de Partits Polítics del Ministeri de l’Interior.

  • Les coalicions constituïdes que així ho hagin comunicat a la junta electoral corresponent, en els 10 dies següents a la convocatòria (del 28 d’octubre al 6 de novembre) i hi facin constar la denominació de la coalició, les normes per les quals es regeix i les persones titulars dels seus òrgans de direcció o coordinació.

  • Les agrupacions d’electors. Aquestes han de reunir les signatures de, com a mínim, l’1% dels inscrits en el cens electoral de la circumscripció en la qual es presentin.

Els partits, les federacions o coalicions que no hagin obtingut representació en cap de les cambres en la convocatòria anterior d’eleccions necessiten la signatura, almenys, del 0,1% dels electors inscrits en el cens electoral de la circumscripció per la qual pretenguin la seva elecció.

Cap elector pot prestar la seva signatura a més d’una candidatura.

Qui pot ser candidat?

Són elegibles els espanyols majors d’edat que, tenint la qualitat d’elector, no es trobin incursos en alguna de les causes que preveuen els articles 6 i 154 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Quin és el termini de presentació de candidatures?

El termini per presentar candidatures és de l’11 al 16 de novembre. Les candidatures presentades es publiquen en el Butlletí Oficial de l’Estat el dia 18 de novembre i les candidatures proclamades el 24 de novembre (articles 45, 47, 169 a 171 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general)

Com es forma una coalició electoral?

Els partits i les federacions que estableixin un pacte de coalició per concórrer conjuntament a unes eleccions ho han de comunicar a la junta en els deu dies següents a la convocatòria (entre els dies 28 d’octubre i 6 de novembre).

En aquesta comunicació, s’hi ha de fer constar la denominació de la coalició, les normes per les quals es regeix i les persones titulars dels seus òrgans de direcció i coordinació (article 44.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general).

Què és una agrupació d’electors?

Les agrupacions d’electors són formacions polítiques que es constitueixen amb l’aval d’un nombre variable de signatures d’electors i només i exclusivament per poder presentar una candidatura en un procés electoral concret i determinat.

No tenen, per tant, vocació de permanència o naturalesa d’associació i no necessiten inscriure’s en el Registre de Partits Polítics.

Cada agrupació d’electors és autònoma i independent de qualsevol altra. El seu àmbit espacial d’actuació és la circumscripció electoral -sense que hi pugui haver candidatures col·lectives, ni que abastin més d’una circumscripció, ni federacions o coalicions entre aquestes- i el seu àmbit temporal de validesa és el procés electoral concret per al qual es va constituir, sense que es pugui estendre més enllà d’aquest.

Per presentar candidatures a les eleccions generales, les agrupacions d’electors necessiten, almenys, les signatures de l’1% dels inscrits en el cens electoral de la circumscripció en la qual es presentin. Cap elector pot prestar la seva signatura a més d’una candidatura. Article 169.3 Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general

Com es fa la presentació de candidatures?

La presentació de la candidatura (que es fa en els formularis que es poden descarregar d’aquest web) ha d’anar acompanyada de la documentació que recull la Instrucció de la Junta Electoral Central, de 15 de març de 1999.

Presentació de candidatures al Senat.

Article 171 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general

1.- Les candidatures per al Senat són individuals a l’efecte de votació i escrutini encara que es poden agrupar en llistes a l’efecte de presentació i campanya electoral.

2.- Cada candidatura a senador ha d’incloure dos candidats suplents i s’hi ha de fer constar l’ordre en què hagin d’assumir la suplència. Els noms dels candidats suplents apareixen en la publicació de les candidatures en el Butlletí Oficial de l’Estat i en tota la documentació electoral, però no s’inclouen en les paperetes electorals.