Com es pot votar

Vot presencial

On es vota?

Cada elector rep de l’Oficina del Cens Electoral una targeta censal amb les dades actualitzades de la seva inscripció en el cens electoral i de la secció i mesa en què li correspon votar. L’Oficina del Cens Electoral també ha de comunicar als electors afectats les modificacions de seccions, locals o meses que s’hagin pogut produir.

A quina hora obren i tanquen els locals electorals?

La votació comença a les 9 hores del dia 20 de desembre, encara que els locals estan oberts abans perquè s’hi puguin presentar els membres de les meses electorals i constitueixin les meses, verifiquin que no hi ha problemes amb el material electoral (urnes, cabines, suports senyalitzadors, sobres, paperetes, impresos…), acreditin apoderats i interventors, etc.

La votació acaba a les 20 hores, moment en el qual el president de la mesa electoral anuncia el final de la votació. Tanmateix, si encara queda algú dins del local electoral, el president de la mesa li permet votar.

Com s’identifica l’elector?

La identificació es fa mitjançant:

  • Document nacional d’identitat (DNI).
  • Passaport (amb fotografia).
  • Permís (carnet) de conduir (amb fotografia).

No importa que aquests documents estiguin caducats, però han de ser els originals, les fotocòpies no valen.

Com es desenvolupa la votació?

La votació comença a les 9 hores, encara que els locals estan oberts abans perquè s’hi puguin presentar els membres de les meses electorals i constitueixin les meses, verifiquin que no hi ha problemes amb el material electoral, acreditin apoderats i interventors, etc.

Només es pot votar a la mesa electoral que correspongui a cada elector, excepte els interventors que exerceixen el seu dret de sufragi a la mesa davant la qual estan acreditats si pertany a la mateixa circumscripció en la qual estan inscrits.

Els electors s’han d’apropar a la mesa d’un en un i han de manifestar el seu nom i cognoms al president. Els vocals i interventors han de comprovar a través de les llistes del cens, el dret a votar i la identitat de l’elector. Aquest ha de lliurar de la seva mà al president el sobre o els sobres de votació tancats, el qual sense ocultar-los en cap moment, a la vista del públic ha de dir en veu alta el nom de l’elector i, afegint-hi “Vota”, ha de lliurar el sobre o els sobres a l’elector que els ha de dipositar a l’urna o urnes.

La votació acaba a les 20 hores, moment en el qual el president de la mesa electoral anuncia el final de la votació. Tanmateix, si encara queda algú dins del local, el president li permet votar.

Si el dia 20 per a mi és laborable, tinc dret a absentar-me de la feina per poder anar a votar?

L’Administració de l’Estat o, si escau, la de les comunitats autònomes que tinguin atribuïdes competències en matèria laboral, amb l’acord previ amb els delegats del Govern respecte dels treballadors per compte d’altri, i les administracions públiques respecte al seu personal, han d’adoptar les mesures necessàries perquè els electors que prestin els seus serveis el dia de les eleccions puguin disposar, en el seu horari laboral, de fins a quatre hores lliures per a l’exercici del dret del vot, que seran retribuïdes. Quan el treball es presti en jornada reduïda, s’ha d’efectuar la corresponent reducció proporcional del permís.

En cas de persones que per estar realitzant funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals derivi dificultat per exercir el dret de sufragi el dia de les eleccions, les mesures necessàries a adoptar han d’anar orientades al fet que aquestes persones puguin votar per correu i disposin per fer-ho d’un permís de fins a quatre hores lliures per poder sol·licitar-ho seguint el procediment que estableix l’article 72 de la Llei orgànica del règim electoral general.