Com es pot votar

Vot de les persones que resideixen permanentment a l’estranger (CERA)

Els espanyols que resideixen permanentment a l’estranger i que estan inscrits en el Cens de Residents Absents a l’Estranger (CERA) poden votar en les eleccions a Corts Generals, per a la qual cosa ho han de sol·licitar prèviament.

Sol·licitud

Per formular la sol·licitud heu de fer el següent:

 • Emplenar l’imprès de sol·licitud que us enviarà l’Oficina del Cens Electoral, o que podreu obtenir del web del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació o descarregar-lo aquí. No oblideu signar-lo.
 • Acompanyar l’imprès de sol·licitud d’un dels documents següents:

  • Fotocòpia del DNI.
  • Fotocòpia del passaport expedit per les autoritats espanyoles.
  • Certificació de nacionalitat (d’expedició gratuïta per part del consolat o ambaixada en què estigueu inscrit).
  • Certificació d’inscripció en el Registre de Matrícula Consular (d’expedició gratuïta per part del consolat o ambaixada en què estigueu inscrit).
 • Enviar-ho tot al més aviat possible, i en tot cas no més tard del dia 21 de novembre, a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral de la província en el cens de la qual estigueu inscrit a Espanya. Podeu consultar les adreces aquí.

  L’enviament de la sol·licitud també es pot fer de forma telemàtica; l’interessat ha d’accedir al procediment “Sol·licitud de vot CERA” publicat a la Seu electrònica de l’INE i ha d’acreditar la seva identitat mitjançant un certificat electrònic reconegut, associat al seu DNI. Els qui no disposin de certificat electrònic, podran fer l’enviament de la sol·licitud per aquesta mateixa via, accedint al procediment amb la Clau de Tramitació Telemàtica (CTT) que apareix preimpresa en la comunicació i adjuntant-hi una còpia d’un dels documents esmentats abans, i així podran obtenir un justificant del registre electrònic de la presentació de la sol·licitud.

  Ordre interior 358/2015, de 27 de febrer per la qual es modifica l’annex 6 del RD 605/1999, de 16 d’abril de regulació complementària dels processos electorals (BOE 54 del 4/3/2015).

  Resolució de 9 de març de 2015, de l’Oficina del Cens Electoral, per la qual s’estableix el procediment per a la sol·licitud de vot dels electors residents absents que viuen a l’estranger (BOE 63 del 14/3/2015).

Documentació per poder votar

Una vegada proclamades les candidatures, i acabat el termini de recursos, l’Oficina del Cens Electoral us enviarà la documentació per poder votar.

Els enviaments han d’estar realitzats en tot cas abans del 8 de desembre, si bé a aquest termini s’ha de sumar el temps que trigui a arribar la documentació al domicili a l’estranger.

La documentació electoral que envia l’Oficina del Cens Electoral és la següent:

 • Un full informatiu.
 • Paperetes i sobres de votació.
 • Dos certificats d’inscripció en el cens electoral o cens de residents absents.
 • Sobre adreçat a la Junta Electoral Provincial.
 • Sobre adreçat al consolat o ambaixada.
 • Imprès per a la devolució de les despeses de l’enviament del vot per correu.

Com es pot votar

L’elector ha de seleccionar la seva opció de vot (o no hi ha d’incloure cap papereta si el que vol és votar en blanc):

 • Per a l’elecció de diputats, ha d’introduir la papereta corresponent a la candidatura escollida a dins del sobre de votació de color blanc.
 • Per a l’elecció de senadors, ha de marcar el/els candidats que esculli tenint en compte les instruccions que recull la papereta. Després ha de ficar aquesta papereta al sobre de votació de color sèpia.

A continuació, ha d’introduir al sobre adreçat a la Junta Electoral Provincial el següent:

 • Sobres de votació amb les paperetes.
 • Un dels certificats d’inscripció en el cens.
 • Fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles, o certificació de nacionalitat o d’inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedides pel Consolat d’Espanya al país de residència.

A partir d’aquí, l’elector pot optar per fer el següent amb aquest sobre i el seu contingut:

 • Dipositar-lo personalment a les urnes disposades per a això a la seva ambaixada o consolat. Ho pot fer entre els dies 16 a 18 de desembre (tots dos inclusivament). Haurà de lliurar el segon certificat d’inscripció en el cens al funcionari consular.
 • Enviar-lo per correu certificat. Pot fer-ho fins al 15 de desembre. En aquest cas, haurà d’introduir al sobre adreçat al consolat o ambaixada el següent:

  • Sobre adreçat a la Junta Electoral Provincial amb el contingut que ja s’ha indicat.
  • El segon certificat d’inscripció en el cens.
  • Si vol, l’imprès emplenat per a la devolució de les despeses de l’enviament.

És indispensable per a la validesa d’aquests vots que consti clarament al sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial d’una oficina de Correus de l’Estat corresponent o, si escau, de l’Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica corresponent, que certifiqui de manera indubtable el compliment dels terminis previstos.

Finalitzat el termini per al dipòsit del vot a l’urna, el funcionari consular ha d’expedir una acta que haurà d’enviar a la Junta Electoral Central i que conté el nombre de certificacions d’inscripció en el cens rebudes, així com el nombre de sobres rebuts per correu fins a l’acabament del dipòsit del vot a l’urna i, si escau, les incidències que s’hagin pogut produir.

L’endemà, tots els vots (rebuts per correu o dipositats a l’urna) s’hauran de trametre a l’Oficina que a aquests efectes es constitueixi al Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, que enviarà de manera urgent a les juntes electorals encarregades de l’escrutini.

Més informació a l’ambaixada o consolat i a www.exteriores.gob.es i www.ine.es

Electors espanyols residents a l’estranger (CERA) que es trobin temporalment a Espanya

Si algun elector del CERA es troba temporalment a Espanya durant la convocatòria d’un procés electoral, pot sol·licitar (igual que els residents en territori nacional) el vot per correu a partir de la data de la convocatòria i fins al dia 10 de desembre, sense que això en comporti la baixa en el CERA.

Per fer-ho, ha d’emplenar la sol·licitud disponible a qualsevol oficina del servei de Correus i indicar expressament la seva inscripció en el cens d’espanyols residents a l’estranger i adreçar-la a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent.

L’elector ha de signar la sol·licitud i comprovar que l’empleat de Correus hi posa la data i el segell corresponents.

Ha d’indicar un domicili a Espanya on vulgui rebre la documentació. Si ja s’ha enviat la documentació al domicili d’inscripció per haver-ho sol·licitat des de l’estranger, li enviaran un certificat d’inscripció amb la marca “DUPLICAT”.

Un cop rebuda la documentació electoral a l’adreça d’Espanya que hagi indicat en la sol·licitud, l’elector ha d’enviar el seu vot per correu certificat a la Junta Electoral Provincial corresponent, no més tard del 16 de desembre.

Aquests electors no poden votar personalment a la mesa electoral.