Avís legal

generales2015.interior.es elecciones.mir.es és un domini a Internet de la titularitat del Ministeri de l’Interior.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest lloc web sense esmentar-ne l’origen o sol·licitar una autorització, excepte en les pàgines en què s’indica expressament una altra circumstància.

La informació que conté aquest lloc web procedeix de fonts públiques. El Ministeri de l’Interior no es fa responsable dels danys i perjudicis que pugui ocasionar la utilització de les eines i informacions que conté el web amb relació a l’adopció de decisions sobre l’inici, el desenvolupament o resultat de procediments administratius. Aquestes decisions s’han de contrastar en els centres, organismes o dependències competents.

En qualsevol cas, la informació i els continguts d’aquest web no poden ser al·legats en processos contradictoris amb l’Administració pública, i no s’assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que hi pugui haver entre els documents impresos de l’Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

Els fitxers de dades sol·licitades en els serveis de bústies i subscripcions d’aquest web no contenen dades personals, ni l’usuari n’ha de proporcionar per emprar les funcionalitats i eines posades a disposició. El Ministeri de l’Interior no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en aquestes pàgines, llevat la del departament mateix. La informació obtinguda a través de les bústies que contenen aquestes pàgines té caràcter merament informatiu, sense que en cap cas se’n pugui derivar cap efecte jurídic vinculant (Reial decret 2081996, art. 4 b. BOE núm. 55 de 4/3/1996).

Obligatorietat de les condicions generals

Aquestes condicions generals, disponibles amb caràcter permanent sota “www.datos.gob.es/avisolegal”, vinculen qualsevol agent reutilitzador pel mer fet de fer ús dels documents que hi estan sotmesos.

Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel·lectual

Aquestes condicions generals permeten la reutilització dels documents que hi estan sotmesos per a finalitats comercials i no comercials. S’entén per reutilització l’ús de documents que es troben en poder dels òrgans de l’Administració general de l’Estat i els altres organismes i entitats del sector públic estatal esmentats en l’article 1.2 del Reial decret 1495/2011, de 24 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic estatal, per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, de manera il·lustrativa, activitats com la còpia, difusió, modificació, adaptació, extracció, reordenació i combinació de la informació.

El concepte de document és el que estableix l’apartat 2 de l’article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per la qual cosa comprèn tota informació, sigui quin sigui el seu suport material o electrònic, i també la seva forma d’expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, incloses també, en conseqüència, les dades en els seus nivells més desagregats o “en brut”.

Aquesta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, si escau, corresponents a aquests documents, i s’autoritza la realització d’activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, necessàries per desenvolupar l’activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i sota qualsevol format, per a tothom i pel termini màxim que permet la llei.

Condicions generals per a la reutilització

Són aplicables les condicions generals següents per a la reutilització dels documents que hi estan sotmesos:

  1. Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
  2. S’ha d’esmentar la font dels documents objecte de la reutilització. Aquesta citació es pot fer de la manera següent: “Origen de les dades: Ministeri de l’Interior”.
  3. S’ha d’esmentar la data de l’última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre que estigui inclosa en el document original.
  4. No es pot indicar, insinuar o suggerir que el Ministeri de l’Interior, titular de la informació reutilitzada participa, patrocina o dóna suport a la reutilització que es dugui a terme amb aquesta informació.
  5. Cal conservar, no alterar ni suprimir les metadades sobre la data d’actualització i les condicions de reutilització aplicables incloses, si escau, en el document posat a disposició per a la seva reutilització.

Exclusió de responsabilitat

La utilització dels conjunts de dades la fan els usuaris o agents de la reutilització sota el seu propi compte i risc, i els correspon en exclusiva a ells respondre davant de tercers per danys que se’n puguin derivar.

El Ministeri de l’Interior no és responsable de l’ús que els agents reutilitzadors facin de la seva informació ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de la informació reutilitzada.

El Ministeri de l’Interior no garanteix la continuïtat en la posada a disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumeix responsabilitats per qualsevol error o omissió que hi continguin.

Responsabilitat de l’agent reutilitzador

L’agent reutilitzador està sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, inclòs el règim sancionador que preveu l’article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.