Accessibilitat del Procés Electoral

Guia breu sobre accessibilitat: Eleccions a Corts Generals 2015.

0. Normativa aplicable.

I. Locals electorals i meses electorals accessibles.

Els locals electorals i les meses electorals (proposats pels ajuntaments a les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral) han de ser accessibles i han de disposar d’un espai, accessible i adequat, situat al més a prop possible de la mesa electoral en la qual li correspongui votar a l’elector. En aquest lloc s’han de donar les condicions de privadesa necessàries perquè l’elector pugui escollir la seva opció de vot en secret.

Transport d’electors: en els processos electorals la gestió dels quals sigui competència de l’Administració general de l’Estat, com és el cas de les Eleccions a Corts Generals, i es constati l’absència de transport públic accessible al local electoral, l’Administració general de l’Estat ha de proporcionar mitjans de transport gratuïts adequats per a les persones amb discapacitat motriu que ho sol·licitin, sempre que hi hagi disponibilitats pressupostàries. A aquests efectes, es pot contactar amb la Junta Electoral de Zona competent o, directament, amb la Delegació o Subdelegació del Govern corresponent.

II. Membres de les meses electorals.

Els membres de les meses electorals han de vetllar perquè els electors amb discapacitat puguin exercir el seu dret de vot amb la major autonomia possible i han d’adoptar per a això els ajustos raonables que siguin necessaris.

Serveis gratuïts per a membres de mesa electoral sords o amb discapacitat auditiva:

 1. Servei gratuït d’interpretació de llengua de signes per a persones sordes o amb discapacitat auditiva (usuàries de llengua de signes) que hagin estat designades membres de mesa electoral (tant titulars com suplents).

  a) Les administracions públiques han de proporcionar a les persones sordes o amb discapacitat auditiva (usuàries de llengua de signes) que hagin estat designades membres de mesa electoral, sense perjudici del dret d’aquestes persones a excusar l’acceptació del càrrec de membre d’una mesa electoral en els termes que estableix l’article 27.3 de la LOREG, i sempre que aquestes ho sol·licitin dins del termini i en la forma escaient: un servei gratuït d’intèrpret de llengua de signes, quan es tracti de persones sordes o amb discapacitat auditiva, usuàries de la llengua de signes espanyola o, si escau, de les llengües de signes pròpies de les comunitats autònomes, que hagin estat designades membres de mesa electoral.

  b) Procediment:

  • Aquestes persones poden sol·licitar a la Junta Electoral de Zona, per escrit i en el termini de set dies que fixa l’article 27.3 de la LOREG, el servei gratuït d’intèrpret de llengua de signes.

  • La Junta Electoral de Zona ha de posar en coneixement de la Delegació/Subdelegació del Govern corresponent els supòsits en els quals aquella hagi resolt que s’ha de proporcionar el servei gratuït d’intèrpret de llengua de signes.

  La Subdelegació del Govern corresponent ha de comunicar aquests casos al Ministeri de l’Interior (ja que li correspon la coordinació de la gestió i desenvolupament dels processos electorals d’àmbit estatal, així com de les funcions que corresponen a les unitats dependents d’altres ministeris amb competències en matèria electoral) i, de manera simultània, s’ha de posar en contacte amb el telèfon CNSE 607992514 (horari d’atenció: de 08.00 a 20.00 hores) habilitat especialment per la Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE), en col·laboració amb el Ministeri de l’Interior i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a l’efecte de seleccionar els intèrprets oficials de llengua de signes que prestaran el servei esmentat durant la jornada electoral.

 2. Servei gratuït de bucle d’inducció magnètica a la mesa electoral per a persones sordes o amb discapacitat auditiva (usuàries de pròtesis auditives) que hagin estat designades membres titulars de mesa electoral.

  Procediment:

  • Aquestes persones poden sol·licitar a la Junta Electoral de Zona, per escrit i en el termini de set dies, el servei gratuït de bucle d’inducció magnètica.

  • La Junta Electoral de Zona ha de posar en coneixement de la Delegació/Subdelegació del Govern corresponent els supòsits en els quals aquella hagi resolt que s’ha de proporcionar el servei gratuït esmentat.

  La Subdelegació del Govern corresponent ha de comunicar aquests casos al Ministeri de l’Interior, que ha de dur a terme les gestions necessàries amb FIAPAS (Confederació Espanyola de Famílies de Persones Sordes).

III. Procediment de votació accessible: lliurament a la mesa electoral de documentació complementària en braille per a electors cecs o amb discapacitat visual greu que ho hagin sol·licitat dins del termini i en la forma escaient. (tel. gratuït ministeri de l’interior 900 150 000).

Si en una mesa electoral va a votar una persona cega que ha comunicat al telèfon gratuït del Ministeri de l’Interior (900 150 000), d’acord amb la normativa en vigor, el seu desig d’utilitzar el vot accessible, a la mesa hi ha d’haver:

 1. Una llista amb el DNI dels electors que hagin sol·licitat el vot accessible.
 2. La carpeta/maletí corresponent de votació accessible per a les Eleccions a Corts Generals conté:

  • Una guia explicativa en braille.
  • Un sobre de votació normalitzat, no retolat en braille, per a les Eleccions al Senat.
  • Una plantilla encunyada dins de la qual hi ha la papereta electoral estàndard per a les Eleccions al Senat.
  • Una llista, en braille, amb els noms dels candidats i candidates al Senat.
  • Un sobre gros amb una etiqueta en braille i tinta que diu “Eleccions al Congrés dels Diputats”. Aquest sobre conté:

   • Un sobre petit (mida quartilla) per cada candidatura que concorri a les Eleccions al Congrés dels Diputats en la circumscripció electoral corresponent. Cadascun d’aquests sobres petits té enganxada una etiqueta en la qual consten, en braille i tinta, el nom i les sigles de la candidatura la papereta electoral de la qual (estàndard, no en braille) és a dins.
   • Un sobre de votació normalitzat, no retolat en braille, per a les Eleccions al Congrés dels Diputats.

IV. Recomanacions generals: les persones amb discapacitat i la jornada electoral.

1. Actueu amb naturalitat i respecte.

Les persones amb discapacitat són persones autònomes i independents i s’han de tractar com a tals.

No s’ha de pressuposar que una persona, pel mer fet de tenir una discapacitat, necessita ajuda. Si l’entorn és accessible, les persones amb discapacitat se solen manejar sense dificultat.

Guieu-vos en tot cas pel sentit comú i pel principi d’igualtat i no-discriminació.

2. Pregunteu abans d’ajudar.

Pregunteu si és necessària la vostra ajuda només si l’elector o l’electora amb discapacitat sembla que la necessiten. I si aquesta persona l’accepta, abans d’actuar, pregunteu-li de quina manera concreta la podeu ajudar.

Adreceu-vos directament a la persona amb discapacitat, no al seu acompanyant (ex. persona de la seva confiança, intèrpret de llengua de signes, etc.), si escau.

3. Feu servir el sentit comú.

Per exemple, partiu de la idea que una persona en cadira de rodes és una persona asseguda, i davant una persona asseguda l’habitual és ajupir-se per estar a la seva altura, o asseure’s en una cadira davant seu.

Si davant una incidència concreta plantejada per una persona amb discapacitat no sabeu com actuar, contacteu amb el responsable de l’administració del local electoral o amb la Junta Electoral de Zona.

Si es forma una cua a l’hora de votar es recomana que els electors amb discapacitat tinguin preferència per emetre el seu vot.

Els gossos pigall, i els gossos d’assistència per a persones amb discapacitat, sempre són admesos, no poden ser separats de la persona que els necessita i no se’ls ha de molestar, ni distreure.

4. Sigueu prudent amb el contacte físic.

Algunes persones amb discapacitat depenen dels seus braços per mantenir l’equilibri. Agafar-les del braç, fins i tot si la vostra intenció és ajudar, els podria fer perdre l’equilibri, o espantar-les, perquè no esperen aquest contacte.

Eviteu tocar les cadires de rodes o, si escau, el bastó: les persones amb discapacitat consideren que aquests elements són part del seu espai personal.

5. L’accés al local electoral i l’itinerari fins a la mesa electoral: acompanyament i informació.

A petició dels electors/de les electores amb discapacitat, només quan ho sol·licitin, a l’entrada al local electoral, el representant de l’administració o els membres de les forces i cossos de seguretat podran acompanyar-los en l’itinerari fins a la mesa electoral corresponent, sense empènyer o tocar, si escau, la cadira de rodes tret que la persona amb discapacitat ho sol·liciti.

Si es tracta d’una persona amb discapacitat visual, se li pot oferir que s’agafi al nostre braç. En aquest cas, hem d’adaptar el nostre pas al de la persona amb discapacitat visual tenint en compte les característiques del medi pel qual ens desplacem, perquè camini còmodament.

Per atendre les demandes d’informació eventuals, i orientació, plantejades per les persones amb discapacitat, tant sobre l’accés al local electoral com sobre el desplaçament per l’interior del local electoral per arribar fins a la mesa electoral, s’han de tenir en compte les pautes que especifica l’apartat següent.

6. Pautes per facilitar la comunicació: comuniqueu-vos amb claredat.

Amb relació a les persones sordes, o amb discapacitat auditiva, és recomanable: parlar de cara, no moure el cap; evitar parlar-los quan estiguem d’esquena, ajupits o escrivint, no cridar, vocalitzar de forma normal, és a dir, parlar-los amb el ritme normal de qualsevol conversa sense tenir objectes a la boca, ni obstaculitzant la visió clara del rostre i, si és necessari, us podeu ajudar de l’escriptura, de gestos naturals o cridar l’atenció amb un contacte lleuger al braç; el lloc ha de disposar de bona il·luminació i la persona sorda o amb discapacitat auditiva no ha d’estar de cara al sol, el contrallum dificulta la visibilitat del rostre.

No us comuniqueu amb paraules soltes, ja que poden induir a error. Les persones sordes necessiten el contingut íntegre d’una frase per entendre’n el context.

Quan la interacció sigui amb una persona amb discapacitat visual, eviteu fer servir indicacions genèriques com “aquí”, “allà”, “això”… En aquests casos, és preferible emprar expressions més orientatives, com ara: “a la vostra esquerra”, “darrere vostre”. En el cas que vulgueu donar informació sobre un objecte, podeu conduir, amb l’avís previ, la mà de la persona amb discapacitat visual cap a l’objecte sobre el qual li esteu donant informació, i indicar-li de què es tracta.

Si estem parlant amb una persona amb discapacitat visual, l’hem d’avisar si pensem absentar-nos ja que, en cas contrari, es pot seguir adreçant a nosaltres pensant que encara som al seu costat. De la mateixa manera, si tornem, és convenient indicar-li-ho.

Verifiqueu que la persona amb discapacitat ha comprès el que tracteu de comunicar-li.

7. Persones amb discapacitat que són membres de mesa electoral.

Com s’ha assenyalat anteriorment, és possible que una persona sorda o amb discapacitat auditiva (usuària de llengua de signes) hagi estat designada membre de mesa electoral. Per a això, pot disposar d’un servei gratuït d’intèrpret de llengua de signes, amb la sol·licitud prèvia a la junta electoral competent, seguint el procediment que descriu l’apartat II d’aquesta guia.

Igualment, en el cas que una persona sorda o amb discapacitat auditiva es comuniqui per llengua oral, s’han de tenir en compte les pautes de comunicació que indica a l’apartat 6. És possible que un membre de mesa electoral faci servir un mitjà de suport a la comunicació oral: el bucle d’inducció magnètica és un “producte de suport”, un dispositiu de la mida d’un foli que només necessita connectar-se a la xarxa elèctrica.

Més informació: infoelectoral@interior.es